Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Current Shunt resistor Calibration

Ευθυγράμμιση αμπερομέτρου. Πολλές φορές κατά την διάρκεια ζωής ενός πολύμετρου  θα χρειασθεί είτε γιατί αλλάξαμε καλώδια των probe είτε την  ασφάλεια προστασίας ρεύματος στο όργανο να ευθυγραμμίσουμε ξανά το αμπερόμετρο του οργάνου . Στο βίντεο παρουσιάζεται μια μέθοδος ευθυγράμμισης στο σπίτι και όχι σε εξουσιοδοτούμενο εργαστήριο διαβάθμισης οργάνων. 73!!! de SV1HAG

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Πως μετράμε φίλτρα LPF-BPF-HPF με SNA

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε την μέθοδο μέτρησης απόκρισης συχνότητας ενός φίλτρου και συγκεκριμένα LPF ενός πομποδέκτη. Το όργανο που θα κάνει την μέτρηση είναι  ιδιοκατασκευής και  ονομάζεται SNA (Scalar network analyzer). Κατόπιν αφού μετρηθεί η απόκριση συχνότητας  του φίλτρου και βγάλει η εφαρμογή το διάγραμμα Bode , ακολουθεί η μέτρηση παραμέτρου S11 του φίλτρου με γέφυρα επιστροφής απωλειών (RLB ) ιδιοκατασκευής directivity=  -43 dB . Με την μέτρηση S11 βρίσκουμε τον λόγο στάσιμων εισόδου - εξόδου του φίλτρου ο οποίος πρέπει να είναι 1:1 δηλ. 50 Ω  έως το πολύ 1,2:1. 73!!! de SV1HAG